Portal prawa-ucznia.pl
aktulanościsłowniczek pojęćtemat na interwencjęprawo powszechnetelefony i adresydo pobraniakontaktprawo wew. szkoły

STRONA GŁÓWNA

Drogie Dzieci, drodzy Rodzice.

Uważajcie na nielegalne plany lekcji!

Rozporządzenie o ramowym planie określa liczbę godzin obowiązkowych tygodniowo w poszczególnych typach szkół i klasach. Sprawdźcie czy szkola nie chce Was oszukać i zmusić do siedzenia w ławce więcej niż ustawa przewiduje.
Pamiętajcie że:
A. Plan lekcji to określone godziny obowiązkowe oraz całkowicie nieobowiązkowe. Nie ma czegoś pośredniego!
B. Rozporządzenie określa precyzyjnie liczbę godzin obowiązkowych. Nie może być ich ani mniej ani więcej.
C. Jeśli Was plan ma więcej godzin niż przewiduje rozporządzenie, to pytajcie się szkoły o to które są obowiązkowe i odrazu piszcie do kuratorium prośbę o interwencję.
D. Można też zawiadomić prokuraturę z art 231 kk.

Tu jest rozporządzenie do pobrania z strony białostockiego kuratorium ;)  - pozdrawiamy!

Dz.U.2014.1993
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 7 lutego 2012 r.
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
(Dz. U. z dnia 22 lutego 2012 r.)


/fragmenty/

Szkoła Podstawowa


Tygodniowy wymiar godzin: (godzina to 45 min mówi o tym inne rozporządzenie o ramowym statuycie...)
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas wynosi:
a) klasa I - 18 godzin,
b) klasa II - 19 godzin,
c) klasa III - 20 godzin,
d) klasa IV - 24 godziny,
e) klasa V - 25 godzin,
f) klasa VI - 26 godzin;


Gimnazjum:


2. Tygodniowy wymiar godzin:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla uczniów
poszczególnych klas wynosi:
a) klasa I - 29 godzin,
b) klasa II - 30 godzin,
c) klasa III - 31 godzin;


Zasadnicza Szkoła Zawodowa


2. Tygodniowy wymiar godzin:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla uczniów
poszczególnych klas, którzy nie są młodocianymi pracownikami, wynosi:
a) klasa I - 27 godzin,
b) klasa II - 29 godzin,
c) klasa III - 30 godzin;


Liceum:


10. Tygodniowy wymiar godzin:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla uczniów
poszczególnych klas wynosi:
a) klasa I - 30 godzin, a w oddziale dwujęzycznym - 33 godziny,
b) klasa II - 32 godziny, a w oddziale dwujęzycznym - 35 godzin,
c) klasa III - 29 godzin, a w oddziale dwujęzycznym - 32 godziny;


Technikum:


11. Tygodniowy wymiar godzin:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla uczniów
poszczególnych klas wynosi:
a) klasa I - 33 godziny, a w oddziale dwujęzycznym - 35 godzin,
b) klasa II - 35 godzin, a w oddziale dwujęzycznym - 36 godzin,
c) klasa III - 34 godziny, a w oddziale dwujęzycznym - 35 godzin,
d) klasa IV - 31 godzin, a w oddziale dwujęzycznym - 33 godziny;

WYPRAWKA TO KRADZIEŻ

Jeszcze do niedawna podręczniki szkolne zatwierdzało MEN, a łapowka trafiała do kilku osób. Teraz każda szkoła wybiera podręcznik jaki chce, wiec liczba ludzi, którzy muszą otrzymać łapówkę znacznie wzrosła. Więcej też potrzeba handlowców,  którzy jeżdżą po szkołach i licytują się który da więcej. To wszystko kosztuje. Płacą za to wyłącznie rodzice. Ktoś policzył że w tym roku wydadzą ok. 4  mld zł. Mimo tego że ustawa o systemie oświaty w par. 7. Mówi wyraźnie, że nauka na zajęciach obowiązkowych w szkole publicznej jest bezpłatna.  Od tej zasady nie ma wyjątku. Wynika z tego, że nauczyciel zmuszając do zakupu podręczników łamie prawo i naraża się na odpowiedzialność karną. Polecam wiec nie kupować wyprawki, tylko zażądać od szkoły by ją kupiła.  Oczywiście o ile chodzimy do szkoły publicznej. A jak odmówią,  to polecam zawiadomienie policji.

Krzysztof Olędzki

 

KARTA NAUCZYCIELAPEDOFILA

Karta Nauczyciela została wprowadzona w stanie wojennym, gdyż poprzednie przepisy były zbyt mało totalitarne. KN obowiązuje do dziś,  w niemal niezmienionej formie. Krytyka kn jest niemile widziana i trzeba było czekać aż do aresztu trafi jakiś nauczycielpedofil,  długo musieliśmy czekać choć takich nie brakuje bo nauczycieli nikt nie ruszy z byle powodu, nawet jak wykorzystują sexualenie uczniów.

Ten jednak się doigrał. Pracować nie może bo siedzi w areszcie, ale nadal jest nauczycielem więc szkoła w której jest zatrudniony płaci mu pół pensji. Pół bo tak stanowi właśnie kn. Dziennikarz próbował ustalić czemu kn nadal obowiązuje,  nauczyciele powiedzieli mu, że po to by chronic nauczycieli przez uczniami, którzy bez kn mogli by preparować fałszywe oskarżenia w celu zemsty.

I tutaj ja się pytam, czemu w szkołach niepublicznych, w których pracuje tysiące nauczycieli i żadnego z nich nie chroni karta nauczyciela nie dochodzi do masowych i skutecznych oskarżeń ze strony uczniów? Może lęk jest nieuzasadniony?  A może w szkołach niepublicznych nauczyciele nie narażają się aż tak uczniom? A może tam gniew się skupia na dyrektorze, który ma realna kontrolę nad nauczycielami właśnie dlatego że nie chroni ich kn? Może dlatego że rodzice płacą i zawsze mogą przenieść dziecko do innej szkoły?

Tak czy siak karta nauczyciela chroni nauczycieli przemocowców z publicznych (patologicznych) szkół.  Nie tylko nauczycielipedofilów z których naprawdę nieliczni trafiają do aresztu z połową pensji na długie miesiace.

Krzysztof Olędzki

         http://natemat.pl/61389,oskarzony-o-pedofilie-nauczyciel-dostaje-do-aresztu-polowe-pensji-chroni-go-prawo-rodem-z-prl-u 

 

 

Systemoświaty to wojna wszystkich ze wszystkimi.

 

Dopuszczenie do matury.

Dopuszczenie do matury. Reguluje to: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych   Nauczyciel nie chce dopuścić do matury? To nie jest decyzja nauczyciela, tylko ucznia! Decyzję tę uczeń podejmuje do 30 września składając pisemna deklarację wskazując przedmioty i poziom trudności. Do dnia 7 lutego może dowolnie zmieniać wybrane przez siebie przedmioty i poziom trudności, a wszelkie deklaracje składane po tym terminie są co do zasady nieważne. Również złożenie rezygnacji z matury po 7 lutym jest nieważne. Określa to § 63. rozporządzenia. Nauczyciel chcąc nie dopuścić do matury może jedynie wystawić ocenę klasyfikacyjną niedostateczną. Często zdarza się, że nauczyciel wprost uzasadnia ocenę niedostateczną chęcią uniknięcia obniżania średniej wyników na egzaminie maturalnym przez słabszego ucznia. Takie działanie jest bezprawne i stanowi wystarczającą podstawę do przeprowadzenia sprawdzianu (potocznie nazywanego egzaminem komisyjnym), opisuje to § 19 rozporządzenia. Dyrektor przeprowadza go na wniosek ucznia, jeśli doszło do wystawienia oceny klasyfikacyjnej (rocznej, końcowej w tym przypadku) niezgodnie z przepisami.   Słowem, jeśli chcesz zdawać „komisa” musisz złożyć w odpowiednim terminie (od dnia wystawienia oceny do 7 dni po dniu zakończenia zajęć dydaktycznych - § 19. 1.) wniosek do dyrektora szkoły ze wskazaniem jakie przepisy zostały złamane przy ustalaniu oceny końcowej. Jak to wykazać? Na początek zapoznaj się z treścią rozdziału 2 rozporządzenia, oraz dokumentów szkolnych – statutu i WSO (Wewnątrzszkolny System Oceniania), oraz dokumentu określającego zasady oceniania podanego w danej klasie przez nauczyciela na początku roku szkolnego § 4. Następnie należy dokładnie przeanalizować czy wszystkie oceny, które miały wpływ na ocenę końcowo roczną były wystawiane zgodnie z tymi przepisami, oraz czy wszelkie sprawdziany były również przeprowadzane zgodnie z przepisami. Należy również sprawdzić, czy wystawiona ocena prawidłowo odzwierciedla Twoją wiedzę i umiejętności. Określa to § 3. Bardzo ważne jest by wniosek o egzamin z zastrzeżeniami do oceny złożyć pisemnie w dwóch egzemplarzach, jednym dla szkoły, a drugim dla składającego na którym pracownik szkoły przystawi prezentatę (pieczątkę z datą i podpisem potwierdzającym przyjęcie dokumentu). W wypadku uczniów pełnoletnich wniosek podpisuje uczeń. Koniecznie należy zrobić to we właściwym terminie określonym w § 19 - Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Osiągnięcie oceny pozytywnej (inna niż niedostateczna) i zakończenie szkoły upoważnia do podchodzenia do matury każdego kto przed 30 września złożył wstępną deklarację.  Czasem nauczyciele zgadzają się wystawić ocenę klasyfikacyjną pozytywną uczniowi, który złoży do szkoły pismo o rezygnacji z matury. Można po 7 lutym składać takie pisma do woli, gdyż nie pociągają one za sobą żadnych skutków prawnych. Jest więc to dość łatwy i bezpieczny sposób zaliczenia przedmiotu u nieuczciwego nauczyciela.


Reguluje to:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Nauczyciel nie chce dopuścić do matury?

To nie jest decyzja nauczyciela, tylko ucznia! Decyzję tę uczeń podejmuje do 30 września składając pisemna deklarację wskazując przedmioty i poziom trudności. Do dnia 7 lutego może dowolnie zmieniać wybrane przez siebie przedmioty i poziom trudności, a wszelkie deklaracje składane po tym terminie są co do zasady nieważne. Również złożenie rezygnacji z matury po 7 lutym jest nieważne. Określa to § 63. rozporządzenia.
Nauczyciel chcąc nie dopuścić do matury może jedynie wystawić ocenę klasyfikacyjną niedostateczną. Często zdarza się, że nauczyciel wprost uzasadnia ocenę niedostateczną chęcią uniknięcia obniżania średniej wyników na egzaminie maturalnym przez słabszego ucznia. Takie działanie jest bezprawne i stanowi wystarczającą podstawę do przeprowadzenia sprawdzianu (potocznie nazywanego egzaminem komisyjnym), opisuje to § 19 rozporządzenia. Dyrektor przeprowadza go na wniosek ucznia, jeśli doszło do wystawienia oceny klasyfikacyjnej (rocznej, końcowej w tym przypadku) niezgodnie z przepisami.

Słowem, jeśli chcesz zdawać „komisa” musisz złożyć w odpowiednim terminie (od dnia wystawienia oceny do 7 dni po dniu zakończenia zajęć dydaktycznych - § 19. 1.) wniosek do dyrektora szkoły ze wskazaniem jakie przepisy zostały złamane przy ustalaniu oceny końcowej. Jak to wykazać? Na początek zapoznaj się z treścią rozdziału 2 rozporządzenia, oraz dokumentów szkolnych – statutu i WSO (Wewnątrzszkolny System Oceniania), oraz dokumentu określającego zasady oceniania podanego w danej klasie przez nauczyciela na początku roku szkolnego § 4. Następnie należy dokładnie przeanalizować czy wszystkie oceny, które miały wpływ na ocenę końcowo roczną były wystawiane zgodnie z tymi przepisami, oraz czy wszelkie sprawdziany były również przeprowadzane zgodnie z przepisami. Należy również sprawdzić, czy wystawiona ocena prawidłowo odzwierciedla Twoją wiedzę i umiejętności. Określa to § 3.

Bardzo ważne jest by wniosek o egzamin z zastrzeżeniami do oceny złożyć pisemnie w dwóch egzemplarzach, jednym dla szkoły, a drugim dla składającego na którym pracownik szkoły przystawi prezentatę (pieczątkę z datą i podpisem potwierdzającym przyjęcie dokumentu). W wypadku uczniów pełnoletnich wniosek podpisuje uczeń. Koniecznie należy zrobić to we właściwym terminie określonym w § 19 - Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Osiągnięcie oceny pozytywnej (inna niż niedostateczna) i zakończenie szkoły upoważnia do podchodzenia do matury każdego kto przed 30 września złożył wstępną deklarację.
Czasem nauczyciele zgadzają się wystawić ocenę klasyfikacyjną pozytywną uczniowi, który złoży do szkoły pismo o rezygnacji z matury. Można po 7 lutym składać takie pisma do woli, gdyż nie pociągają one za sobą żadnych skutków prawnych. Jest więc to dość łatwy i bezpieczny sposób zaliczenia przedmiotu u nieuczciwego nauczyciela.

 

Honorowe wyjście. 

Wilga Herman, kolejny wybitny pedagog zakończył rok szkolny 2013/2014 honorowo!

 

Życzenia Noworoczne na rok 2014/2015

Z okazji nowego roku szkolnego wszystkim uczniom i rodzicom życzę możliwie szybkiego uwolnienia się od szkoły i systemu oświaty. A jak na razie pozostaje posłuchanie piosenki.

http://m.youtube.com/watch?v=YR5ApYxkU-U


Nie potrzebujemy edukacji
Nie potrzebujemy kontroli myśli
Żadnego gniewnego sarkazmu w klasie
Nauczycielu, zostaw te dzieci w spokoju
Hej, nauczycielu, zostaw te dzieci w spokoju!
W sumie to tylko kolejna cegła w murze
W sumie jesteś tylko kolejną cegłą w murze

Nie potrzebujemy edukacji

Nie potrzebujemy kontroli myśli

Żadnego mrocznego sarkazmu w klasie

Nauczyciele, zostawcie te dzieci w spokoju.

Hej, nauczycielu, zostaw nas,dzieci, w spokoju!

W sumie jesteś tylko kolejną cegłą w murze

W sumie jesteś tylko kolejną cegłą w murze

 

Mariusz Trynkiewicz
NAUCZYCIEL ROKU 2014
portalu Prawa-Ucznia.pl
pedagog, celebryta,
malarz, homoseksualista.

https://www.facebook.com/

 

 

SZKOŁA DEMOKRATYCZNA -WYJŚCIE EWAKUACYJNE Z SYSTEMU OŚWIATY

Wszystkim, którzy chcą odejść od modelu pruskiego w edukacji polecam ruch szkół demokratycznych. Obecnie w bardzo wielu miastach Polski tworzą się takie szkoły. Model pruski zakada, że uczniowie siedzą całymi dniami w klasach, plecami do siebie i od dzwonka do dzwonka uczą się ściśle według programu. 

W Polsce powstaje wiele szkół demokratycznych a oto niektóre znich: 

(więcej znajdziecie na stronie https://www.facebook.com/pages/Edukacja-Demokratyczna/319628118126011)

 

Trampolina” - szkoła demokratyczna w Poznaniu, zakładana przez Fundację Edukacja Demokratyczna. Kontakt: info@trampolina.szkola.pl
Szkoła na południu Warszawy - szkoła demokratyczna zakładana przez grupę Warszawskich rodziców. Kontakt: sdwarszawa@onet.pl
Przyjazna szkoła”  – przedszkole połączone ze szkołą w Łodzi, założone przez Olę Matyska. Kontakt: kontakt@przyjaznaszkola.org
Grupa Unschoolingowa Fundacji Bullerbyn - przeznaczona przede wszystkim dla dzieci powyżej 10 r.ż. w Świętochowie, prowadzona od roku przez Fundację Bullerbyn. Fundacja planuje otwarcie szkoły demokratycznej w 2014 r. Kontakt: edukacja.demokratyczna@bullerbyn.pl
Szkoła Szczęścia” – inicjatywa rodziców na rzecz otwarcia szkoły demokratycznej w Białymstoku
Trójmiejska Szkoła Demokratyczna” – szkoła rozpocznie działanie we wrześniu 2014 roku w Trójmieście

 

JESZCZE SZKOŁA CZY JUŻ WIĘZIENIE?


Posesja przy ulicy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Na pozór – zwykły budynek, w którym swoją siedzibę mają Prywatne Szkoły „Przyszłość” oraz Gimnazjum i Liceum Edukacji Innowacyjnej. Wnętrze i panujące tam zasady, zdaniem uczniów, przypominają od niedawna zakład karny.
Budynek zarządzany jest w pełni przez Prywatne Szkoły „Przyszłość”, do których należy cały teren posesji. Szkoły Edukacji Innowacyjnej wynajmują tylko drugie piętro i kilka pomieszczeń administracyjnych na niższych kondygnacjach. Uczniowie obu szkół nie kryją swojego oburzenia i irytacji z powodu decyzji, jaką na początku bieżącego miesiąca podjął zarządca budynku. W jej wyniku szkoła zamykana jest w trakcie trwania przerw tak, aby uczniowie nie mogli opuścić budynku. Zdarzają się także sytuacje zamknięcia w czasie trwania godzin lekcyjnych. Decyzja mimowolnie dotyczy uczniów obu szkół, niezależnie od wieku i powodów jakie mają do opuszczania budynku szkoły. Praktycznie na każdej przerwie, po zakończeniu przez daną klasę zajęć, tłum osób oczekuje w holu na otwarcie drzwi. Ponadto z większości okien na holach, w patio oraz w toaletach usunięto klamki, aby nie móc ich otwierać. Oficjalnym powodem takich decyzji jest palenie przez część uczniów papierosów.
- Problemy z palaczami były już nagminne i wymagały zdecydowanej reakcji. Przecież jak to wygląda, gdy np.: pod szkołą stoi grupa młodzieży palącej papierosy? Ponadto tuż obok jest przychodnia lekarska, od której dostawaliśmy skargi właśnie na palaczy. To po prostu niedopuszczalne, by palono papierosy na terenie szkoły - powiedział Marian Młyński, dyrektor Szkół Prywatnych „Przyszłość” w wywiadzie dla Gazety Pomorskiej.
Uczniowie odpierają zarzuty. Twierdzą, że część osób rzeczywiście pali papierosy, jak w każdej innej szkole średniej (są przecież pełnoletni), jednak nie a terenie szkoły, a np.: w pobliskim lesie. Zaznaczają przy tym, że z budynku wychodzi się jednak głównie po to, aby udać się do pobliskiego sklepu czy po prostu, zwyczajnie - do domu. Panuje przekonanie, że decyzja godzi przede wszystkim w te osoby, gdyż „palacze” i tak znajdują sposoby na opuszczenie budynku lub palenie w jego wnętrzu. Tymczasem inni uczniowie napotykają wiele problemów.
- W zeszłym tygodniu zwolniłam się z lekcji z powodu problemów zdrowotnych. Zeszłam na dół, niestety drzwi szkoły były zamknięte. Woźny odmówił mi ich otwarcia motywując to decyzją właściciela szkoły… - mówi anonimowo pełnoletnia, nie posiadająca więc obowiązku szkolnego, uczennica Liceum Edukacji Innowacyjnej. – Ostatecznie udałam się do pani Joli, sekretarki „Przyszłości”, która po krótkiej rozmowie, wyraziła zgodę na otwarcie mi drzwi. Dodała niemiło, że jeśli tego samego dnia wrócę na teren szkoły, nie zostanę do niej wpuszczona. Jakim prawem pracownicy szkoły, z którą nie mam nic wspólnego, decydują o moim życiu? – pyta.
We wtorek na ręce dyrektora Szkół Prywatnych „Przyszłość” trafiło pismo, w którym wezwano zarządcę budynku do tego, aby zaprzestano pozbawiać uczniów wszystkich placówek, jakie mieszczą się w budynku, podstawowych praw obywatelskich. Pismo zostało bez odzewu, tymczasem w środę w budynku zamontowano system elektroniczny zastępujący tradycyjny klucz do drzwi. W związku z tym, do Komisariatu Policji Bydgoszcz-Wyżyny trafiło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z artykułu 189 Kodeksu karnego, tj. bezprawnego pozbawienia wolności. Sprawa została zgłoszona również do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy ze względu na to, iż zamknięcie wszystkich drzwi i okien stanowić może naruszenie przepisów przeciwpożarowych. Czekamy na rozwój wydarzeń.
(MN)

 

 

Helsińska Fundacja Promocji Człowiekaateisty

Helsińska Fundacja Promocji Człowiekaateisty jest jak zwykle obłudna. Obecnie w osobie ekspertki pani Elżbiety Czyż dokonała ataku na jedną z publicznych szkół, za to że uczniom przypomina się o modlitwie przed posiłkami. Nie mam wątpliwości, publiczna szkoła w obecnym systemie prawnym musi być neutralna światopoglądowo. Ale czemu HFPCz atakuje akurat tę szkołę, i akurat za promowanie modlitwy przed posiłkiem? Tak jakby nie było innych znacznie gorszych przypadków łamania praw człowieka.

Mamy tu do czynienia z starą sztuczką propagandową, wszyscy zgodnie trąbią, że w Polsce przestrzega się praw człowieka, a dla kontrastu i dodania wiarygodności jakaś grupka cicho popiskuje w tonie, że jest dobrze, ale dla pełni szczęścia to trzeba jeszcze poprawić kilka drobiazgów. Słowem pełna zgodność a jedyne różnice dotyczą tablicy w szkolnej stołówce.

Najwyraźniej zdaniem HFPCz nic się złego nie dzieje gdy nauczyciel zadaje obowiązkową prace domową choć nie ma do tego prawa, gdy dyrektor wywala ucznia ze szkoły a potem wmawia wszystkim, że on sam zrezygnował. Pewnie również wszystko jest demokratycznie i prawoczłowieczo gdy dyrektor grozi rodzicom wnioskiem do sądu rodzinnego o ograniczenie władzy rodzicielskiej gdy Ci naruszą regulamin porządkowy.

Propagandzistom HFPCz wreszcie nie przeszkadza sama instytucja obowiązku szkolnego i obowiązek czytania jedynie słusznych książek.

http://www.hfhr.pl/interwencja-hfpc-ws-modlitwy-przed-posilkiem-w-szkolnej-stolowce/

 

 

Witam na stronie portalu prawa-ucznia.pl.

Jeśli tu trafiłeś, to prawdopodobnie ze względu na kłopoty w szkole. Zawsze możesz zwrócić się do nas o pomoc, ale pierwszymi osobami, jakie mogą Ci pomóc są Twoi rodzice. Jeśli chodzisz do publicznej (państwowej) szkoły, masz do czynienia z wieloma niepokojącymi zachowaniami. Powinieneś wiedzieć, że te sytuacje i zachowania nauczycieli w publicznych szkołach bardzo często są niewłaściwe i nienormalne. Na świecie, poza szkołą jest wielu ludzi, którzy inaczej postępują, szanują innych, są uczciwi, lojalni, brzydzą się przemocą, przymusem, kłamstwem donosicielstwem. Cenią sobie odwagę i honor. To z nich i z swoich rodziców powinieneś brać przykład, a nie z swoich nauczycieli.

Krzysztof Olędzki

 


redaktor Krzysztof Olędzki

Witam na stronie portalu
prawa-ucznia.pl.


Jeśli tu trafiłeś, to prawdopodobnie ze względu na kłopoty w szkole. Zawsze możesz zwrócić się do nas o pomoc, ale pierwszymi osobami, jakie mogą Ci pomóc są Twoi rodzice. Jeśli chodzisz do publicznej (państwowej) szkoły, masz do czynienia z wieloma niepokojącymi zachowaniami. Powinieneś wiedzieć, że te sytuacje i zachowania nauczycieli w publicznych szkołach bardzo często są niewłaściwe i nienormalne. Na świecie, poza szkołą jest wielu ludzi, którzy inaczej postępują, szanują innych, są uczciwi, lojalni, brzydzą się przemocą, przymusem, kłamstwem donosicielstwem. Cenią sobie odwagę i honor. To z nich i ze swoich rodziców powinieneś brać przykład, a nie z swoich nauczycieli.

Krzysztof Olędzki

o redakcjilinkigaleria