Portal prawa-ucznia.pl
aktulanościsłowniczek pojęćtemat na interwencjęprawo powszechnetelefony i adresydo pobraniakontaktprawo wew. szkoły

Słowniczek pojęć

statut szkoły - dokument określający najważniejsze dla danej szkoły cechy: nazwę, osobe prowadzącą, organy, uprawnienia organów,... (więcej poczytasz w zakładce prawo wew. szkoły).

ustawa - powszechnie obowiązujący akt prawny, uchwalany przez parlament przy udziale rządu i prezydenta. 

rozporządzenie - akt prawny wydawany przez rząd precyzujący jak należy wykonywać ustawę

wewnątrzszkolny system oceniania - przepis w każdej szkole inny, określa sposób oceniania wszystkich uczniów danej szkoły.

obowiązek szkolny - obowiązek ustawowy, nakładany na dyrektora szkoły obwodowej (rejonowej), rodzica i ucznia. Dyrektor ma obowiązek każdorazowo przyjąć ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, rodzic ma obowiązek zgłosić swoje dziecko do szkoły, zapewnić możliwość regularnego uczęszczania i nauki w domu, a uczeń ma obowiązek regularnie uczęszczać do szkoły.  Przez niespełnienie obowiązku, szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Oznacza to, że suma usprawiedliwić nieobecność lub przyjść na minimum połowę lekcji obowiązkowych.

ocena: semestralna, roczna, końcowa, cząstowa, opisowa, - różne rodzaje ocen, odpowiednio na koniec semestru, roku szkolnego, danego etapu edukacji w danym przedmiocie, a cząstkowa ocena to staiwana w ciągu roku szkolnego, opisowa stosowana jest obligatoryjnie w klasach 1-3 szkoły podstawowej nakoniec semestru i roku.

egzamin: klasyfikacyjny, gimnazjalny, maturalny, kwalifikacyjny, eksternistyczny, zawodowy, - różne rodzaje egzaminów, stosowanych na koniec danego etapu edukacji, lub dla sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia w trakcie nauki. 

rok szkolny - zawsze zaczyna się 1 września i kończy 31 sierpnia. Czym innym jest okres prowadzenia zajęć dydaktyczno wychowawczych, w tym roku szkolnym od 3 września 2012 do 28 czerwca 2013.

szkoła: podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalna, ponadlicealna, przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego,  punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego, bursa, internat, zespół szkół, - są to różne rodzaje placówek, szkół i instytucji. 

poradnia pedagogiczna - udziela uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wydają opinie, orzeczenia.

szkoła/poradnia publiczna, niepubliczna, wszystkie szkoły prowadzone przez państwo i samorządy lokalne są publiczne, a osoby fizyczne (ludzie) i prawne (stowarzyszenia, spółki, związki wyznaniowe, zakony, fundacje,...) mogą prowadzić zarówno publiczne, jak i niepubliczne szkoły/poradnie/placówki.

szkoła (poradnia, placówka) społeczna, prywatna, kościelna, gminna, resortowa, - to sa sformułowania potoczne, odnoszace się do rodzaju osoby prowadzącej daną szkołę. Np szkoła społeczna zazwyczaj będzie prowadzona przez stowarzyszenie lub fundacje.

edukacja domowa - forma edukacji bardzo powszechna w klajach anglosaskich (USA, Wielka Brytania, Australia, Kanada i byłe kolonie brytyjskie), w Polsce również można spełniać obowiązek szkolny nie chodząc wogóle do szkoły i robi to coraz więcej osób.

nauczanie indywidualne - nauczanie oddzielnie jednego ucznia, 

indywidualny tok nauczania, indywidualny program nauczania, - indywidualnie dobrany tok (czas) lub program (zakres materiału).

eksperyment, inowacja - szczególny sposób edukacji, zakres materiał, sposób przekazaywania wiedzy, lub wychowania prowadzony w całej szkole lub oddziale (klasie).

uczeń, słuchacz - uczniem jest każdy kto został wpisany na listę uczniów i nie został z niej wykreślony, słuchaczami są uczniowie w szczególnych rodzajach szkół i placówek, np. w szkołach wieczorowych dla dorosłych.

prawny opiekun dziecka, dziecko - opiekunami prawnymi są rodzice, a w szczególnych wytuacjach inne osoby wyznaczone przez sąd, np. dziadkowie, dyrektor domu dziecka,...

nauczyciel, dyrektor, wizytator, kurator - nauczel to ten co siedzi za biurkiem przy tablicy, a dyreltor to ten co chodzi po salach i sprawdza, czy kaloryfery są gorące,  prowadzi apel, rodaje swiadectwa i nagrody i prowadzi rady pedagogiczne, a czasem skreśla z listy uczniów.

gmina, powiat, województwo, rada ministrów, kuratorium, ministerstwo edukacji narodowej,  - organy władzy samorządowej lub centralnej. Gminy i powiaty prowadzą szkoły (czasem dzielnice w dużych miastach), rada ministrów to inaczej rząd, który składa się z ministerstw i kancelarii prezesa rady ministrów, czyli premiera. A kuratoria to organy administracji publicznej podlegające wojewodom.

 

 

 

 

 

 


redaktor Krzysztof Olędzki

Witam na stronie portalu
prawa-ucznia.pl.


Jeśli tu trafiłeś, to prawdopodobnie ze względu na kłopoty w szkole. Zawsze możesz zwrócić się do nas o pomoc, ale pierwszymi osobami, jakie mogą Ci pomóc są Twoi rodzice. Jeśli chodzisz do publicznej (państwowej) szkoły, masz do czynienia z wieloma niepokojącymi zachowaniami. Powinieneś wiedzieć, że te sytuacje i zachowania nauczycieli w publicznych szkołach bardzo często są niewłaściwe i nienormalne. Na świecie, poza szkołą jest wielu ludzi, którzy inaczej postępują, szanują innych, są uczciwi, lojalni, brzydzą się przemocą, przymusem, kłamstwem donosicielstwem. Cenią sobie odwagę i honor. To z nich i ze swoich rodziców powinieneś brać przykład, a nie z swoich nauczycieli.

Krzysztof Olędzki

o redakcjilinkigaleria